Informacja o potencjalnych nadużyciach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 13, 37-600 Lubaczów będąc Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.3.1 na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie”, jest zobowiązany dokumentami programowymi do poinformowania, że został wdrożony:

mechanizm umożliwiający sygnalizowanie wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Program został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 lub

2)   elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci