Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie 

 

Wartość projektu: 841 181,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich /85% /: 715 003,85 PLN

 

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie i zwiększenie efektywności energetycznej użytkowanego budynku. Realizacja zamierzenia przyczyni się do obniżenia poziomu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu oraz obniżenie poziomu zachorowań na choroby cywilizacyjne.

 

Zakres projektu:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami towarzyszącymi projektu;
 2. modernizacja systemu grzewczego (wymiana instalacji cieplnej wraz z 57 grzejnikami oraz wymianą źródła ciepła na gazową pompę ciepła typu powietrze/woda);
 3. wymiana okien o łącznej powierzchni 101,2 m2 o współczynniku przewodzenia ciepła U≤ 0,9 W/m*K;
 4. ocieplenie 359,86 m2 (liczonych po obrysie budynku) stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 14 cm styropianu
  o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/m*K wraz z wylewką cementową;
 5. wymiana 4 szt. drzwi o łącznej pow. 8,2 m2 na drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła U≤ 1,3 W/m*K;
 6. ocieplenie 180 m2 dachu części gospodarczej dodatkową warstwą 12 cm styropianu o współczynniku przewodzenia λ= 0,032 W/m*K wraz z przełożeniem (częściową wymianą) blachy;
 7. ocieplenie 785 m2 ścian zewnętrznych, po uprzednim demontażu popękanej supremy, warstwą 14 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/m*K;
 8. ociepleniu 260 m2 dachu części biurowej poprzez zastosowanie jako pokrycie płyty warstwowej z wypełnieniem poliuretanowym
  o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,025 W/m*K wraz z wymiana zalanej 10 cm warstwy wełny mineralnej na wełnę
  o współczynniku przewodzenia λ = 0,036 W/m*K.

 

Planowane efekty:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 24,39 Mg CO2;
 • zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej o 505,76 GJ/rok;
 • zmniejszenia zużycia energii końcowej o 437,45 GJ/rok;
 • ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej -0,24 MWh/rok;
 • ilości zaoszczędzonej energii cieplnej o 438,32 GJ/rok;

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

 • w celu sprawnej realizacji projektu, decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie w trybie zapytania ofertowego wybrano Koordynatora Projektu – w dniu 31.07.2017r. zawarto umowę o pełnienie funkcji Koordynatora Projektu;
 • zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniony został Inspektor Nadzoru nad planowanymi robotami budowlanymi – w dniu 16.08.2017r. zawarto umowę o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru;
 • zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniony został Wykonawca dokumentacji projektowej – w dniu 18.09.2017r. zawarto umowę o opracowanie dokumentacji projektowej;
 • w związku z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w dniu 10.01.2018r. zawarto umowę o wykonanie ekspertyzy – inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy,